เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก   

ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด


รหัสคอร์ส ชื่อคอร์ส จำนวนข้อ ความยาววีดีโอ เวลาเรียน ราคา สมัครเรียน
1 กลุ่มกลศาสตร์ 1
การวัดและการแปรความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
300 ข้อ 12.5 ชม. 40 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
2 กลุ่มกลศาสตร์ 2
สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน
250 ข้อ 11.8 ชม. 37 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
3 กลุ่มกลศาสตร์ 3
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, วงกลม, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย, หมุน
200 ข้อ 8.2 ชม. 29 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
4 กลุ่มสมบัติสาร
สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, ของไหล, ความร้อน สมบัติของก๊าซ และทฤษฎีจลน์
250 ข้อ 10.6 ชม. 35 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
5 กลุ่มคลื่น 1
คลื่น และสบบัติของคลื่น, เสียง
250 ข้อ 9.4 ชม. 33 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
6 กลุ่มคลื่น 2
แสงเชิงเรขา, แสงเชิงฟิสิกส์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
200 ข้อ 7.8 ชม. 29 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
7 กลุ่มไฟฟ้า 1
ตัวเก็บประจุ, ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง
300 ข้อ 14.2 ชม. 42 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
8 กลุ่มไฟฟ้า 2
แม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้ากระแสสลับ
150 ข้อ 6.6 ชม. 24 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
9 กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่
ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์
250 ข้อ 10.6 ชม. 35 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
10 เอ็นทรานซ์ Level 1
ข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่า 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่เพิ่งเริ่มต้นทำโจทย์ และพื้นฐานไม่ค่อยดี (โจทย์ระดับง่าย)
250 ข้อ 7.6 ชม. 31 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
11 เอ็นทรานซ์ Level 2
ข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่า 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่อยู่ในระดับต้น (โจทย์ระดับง่าย - กลาง)
250 ข้อ 10.2 ชม. 34 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
12 เอ็นทรานซ์ Level 3
ข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่า 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่ในระดับกลางๆ (โจทย์ระดับกลาง - ยาก)
250 ข้อ 13 ชม. 37 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
13 เอ็นทรานซ์ Level 4
ข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่า 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่ในระดับที่ดีแล้ว (โจทย์ระดับยาก - ยากมาก)
250 ข้อ 17.2 ชม. 42 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
14 โควตา ม.เชียงใหม่ (มช.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากลองทำข้อสอบเก่า มช. (ยุคนี้ไม่มีสอบแล้ว)
272 ข้อ 12.8 ชม. 38 วัน 29 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
15 โควตา ม.ขอนแก่น (มข.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากลองทำข้อสอบเก่า มข. (ยุคนี้ไม่มีสอบแล้ว)
350 ข้อ 14.7 ชม. 45 วัน 29 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
16 โควตา ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากลองทำข้อสอบเก่า ม.อ. (ยุคนี้ไม่มีสอบแล้ว)
171 ข้อ 8.5 ชม. 27 วัน 29 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
17 โอเน็ต (O-NET)
ข้อสอบโอเน็ต 6 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 สายวิทย์และสายศิลป์ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ O-NET
143 ข้อ 4.2 ชม. 20 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
18 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 12 ชุด 5 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PAT2
311 ข้อ 14.1 ชม. 42 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
19 9 วิชาสามัญ (กสพท.)
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 2 พ.ศ. รวม 50 ข้อ และข้อสอบเก็งอีก 50 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบเข้าคณะที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ เช่น น้องๆ ที่ต้องการจะสอบ แพทย์ กสพท.
100 ข้อ 5.1 ชม. 12 วัน 99 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้